top of page

Algemene voorwaarden | Ellen Peeters Skin & Care

 

A. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens Ellen Peeters Skin & Care en door haar partners verzorgde diensten.

 2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de partners zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Ellen Peeters Skin & Care en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   

B. Boeking afspraak 

 1. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van Ellen Peeters Skin & Care en haar partners zijn vrijblijvend.

 2. Boekingen voor diensten gebeuren uitsluitend per rechtstreeks kanaal. Deze worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Ellen Peeters Skin & Care bevestigt per bericht separaat de inschrijving. Ellen Peeters Skin & Care houdt zich het recht voor een boeking binnen 10 werkdagen na kennisname van de inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

 3. Door de inschrijving aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
   

C. Facturatie

 1. Ellen Peeters Skin & Care verzendt (uitsluitend per e-mail) een factuur na bewezen diensten, met de vermelding binnen de 10 dagen te betalen na factuurdatum.

 2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Ellen Peeters Skin & Care zich het recht om de koper uit te sluiten van verdere diensten.

 3. Iedere vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% meebrengen voor de debiteur.
   

D. Annulering en wijziging

 1. Een annulatie of wijziging van een boeking moet minimum 48u vooraf aangekondigd zijn. Zodoende te kunnen herplannen, indien dit niet gebeurt wordt een vergoeding van 50% opdracht alsnog aangerekend.

 2. Freelance werkzaamheden moeten minimum 7 dagen vooraf geannuleerd worden.
   

E. Gebruik van Informatie – recht op privacy

 • De gegevens die u bij Ellen Peeters Skin & Care via mail of online invult, zullen gebruikt worden voor de doeleinden van de boekingen. Ze zullen opgeslagen worden in de databases ( PC en manueel klantenbestand) van Ellen Peeters Skin & Care en worden uitsluitend gebruikt door Ellen Peeters Skin & Care. U heeft op elk moment recht op toegang tot deze gegevens en kunt u weglatingen en correcties aanvragen door contact op te nemen via info@ellenpeeters.com. De geleverde gegevens kunnen door Ellen Peeters Skin & Care kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in haar diensten, nieuwe publicaties, eventuele toekomstige brieven, evenementen en andere commerciële aanbiedingen.
   

F. Aansprakelijkheid

 1. Met het leveren van haar diensten aanvaardt Ellen Peeters Skin & Care een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Ellen Peeters Skin & Care geleverde diensten, opleiding en workshops de uiterste zorg wordt betracht, kan Ellen Peeters Skin & Care de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Ellen Peeters Skin & Care noch haar partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

 2. Ellen Peeters Skin & Care is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op locatie.

 3. Ellen Peeters Skin & Care is niet aansprakelijk voor de door de koper dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de koper via Ellen Peeters Skin & Care verstrekte informatie of geleverde producten. Gevolgen van schade door aangekochte goederen zijn ter aansprakelijkheid van de fabrikant.

bottom of page